Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

  • Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seadusest on koolieast    noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist    võimaldavaks õppeasutuseks koolieelne lasteasutus. Alusharidus,    mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja    koolis, omandatakse lasteasutuses või kodus.   
  • Nn eelkool on täiendav võimalus kooliks ettevalmistuseks,    mida lapsevanemad soovivad lisaks lasteaias pakutavale ning on    vabatahtlik.   
  • Üheski kooliks ettevalmistuse rühmas osalemine ei ole    garantiiks ühte või teise kooli pääsemiseks, sellises rühmas    mitte käimine aga pole takistuseks kooli pääsemisel.   
  • Infot eelkoolide kohta saavad lapsevanemad küsida      koolidest, huvikoolidest ja lasteaedadest, kus eelkooliteenust pakutakse.

 

 

 

 


 

 

 

Lehekülge haldab:    

   direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee