Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

 

2016-2017 ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

  • Jätkata süvendatud korras õuesõppe läbiviimist

  • Täiendada õppekava keel ja kõne ainekava osa lastekirjandusega

  • Panna rõhku koostööle laps-laps, laps ja täiskasvanu (kaaslastega arvestamine)

  • Jätkata eLasteaia programmis osalemist 

Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt lasteaia õppekavale, mis on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast

 

Meie õppekava määrab kindlaks :
õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
õppe- ja kasvatustegevuse sisu, mahu ja selle ajalise korralduse
lapse arengu hindamise põhimõtted

lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel  

ÕPPE - JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD

1. Keel ja kõne

      lastekirjandus

      ettevalmistus lugemiseks ja kirjutamiseks

 2. Mina ja keskkond

     loodusõpetus

     terviseõpetus

     liikluskasvatus

 3. Matemaatika

4. Kunst

5. Liikumine

6. Muusika
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

            1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

            2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

            3) lapse loovuse toetamine;

            4) mängu kaudu õppimine;

            5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

            6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

            7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

            8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

            9) kodu ja lasteasutuse koostöö;

   10)eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine. 

1) Valdkond Mina ja keskkond

1.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
      1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
      2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
      3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
      4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
      5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
      6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.  

1.2 Valdkonna sisu:

1) sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha; ohuallikad ning ohutu käitumine;

2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele;

3) tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond

2) Valdkond Keel ja kõne

2.1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks  on, et laps:

1) tuleb toime igapäevases suhtlemises;

2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;

3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.  

2.2. Valdkonna  sisu:

1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;

2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;

3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.  

3) Valdkond Matemaatika

3.1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks , et laps:
         1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
         2) järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
         3) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
         4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
         5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
         6) tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
         7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.  

3.2. Valdkonna  sisu:
         1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
         2) suurused ja mõõtmine;
         3) geomeetrilised kujundid.

4) Valdkond Kunst

4.1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks  on, et laps:
         1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
         2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
         3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;
         4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
         5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
         6) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.  

4.2. Valdkonna  sisu:
         1) kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
         2) kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine;
         3) tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine;
         4) kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.   

5) Valdkond Muusika

5.1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks , et laps:

1) tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;

2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;

3) suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;

4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.  

5.2. Valdkonna sisu:

         1) laulmine;
         2) muusika kuulamine;
         3) muusikalis-rütmiline liikumine;
         4) pillimäng.

6) Valdkond Liikumine

6.1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks  on, et laps:
         1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
         2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
         3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
         4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
         5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.  

6.2. Valdkonna  sisu:

         1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;
         2) põhiliikumised;
         3) liikumismängud;
         4) erinevad spordialad;
         5) tants ja rütmika.

Tallinna 22.Lasteaia tervikliku õppekavaga on kõigil soovijail võimalik tutvuda lasteaias.

 Lehekülge haldab:    

  ..........................................  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee